tài khoản Shopee

Nếu gặp vấn đề về mã xác minh OTP khi đăng nhập Shopee hoặc thay đổi mã PIN (mật khẩu) của Số Dư TK Shopee bằng số điện thoại, hãy thử những cách sau đây:

Vì sao phải xác minh OTP? Nó là một dãy gồm các ký tự hoặc chữ số được ngân hàng tạo ra gửi đến số điện thoại của bạn. Nhằm xác nhận giao dịch để tăng tính bảo mật

Có 4 cách để Người dùng có thể đăng nhập Shopee nếu mất / quên mật khẩu. Lưu ý chỉ áp dụng được với tài khoản Có đăng nhập trong vòng 180 ngày.

Hướng dẫn huỷ hoặc xoá tài khoản Shopee. Khoá tài khoản Shopee trong vòng 4 bước, tài khoản của bạn sẽ được xoá.