Tôi cần lưu giữ chứng từ gì sau khi đơn vị vận chuyển đến lấy hàng tại shop

Người bán cần yêu cầu nhân viên lấy hàng cung cấp hóa đơn vận chuyển có ghi các thông tin sau để làm bằng chứng về việc đã lấy hàng nhằm tránh xảy ra tranh chấp về sau.