Thời gian để đánh giá sản phẩm là 15 ngày tính từ ngày đơn hàng chuyển sang trạng thái “Hoàn thành”. Bạn cần đánh giá sản phẩm nhận được trước thời hạn quy định để nhận được Shopee Xu.