xoá tài khoản

Hướng dẫn huỷ hoặc xoá tài khoản Shopee. Khoá tài khoản Shopee trong vòng 4 bước, tài khoản của bạn sẽ được xoá.

Lí do bạn không xoá được tài khoản Shopee? Tài khoản Shopee của bạn sẽ không thể được xoá bởi những lí do sau. Tài khoản của bạn đang bị khóa hoặc giới hạn.