đóng gói mặt hàng shopee

Giới hạn về kích thước áp dụng cho tất cả các chiều (dài, rộng, cao) của bưu kiện. Nếu một trong các chiều (dài, rộng, cao) vượt quá giới hạn cho phép, đơn vị vận chuyển sẽ từ chối hỗ trợ vận chuyển.

Bán hàng Shopee, hướng dẫn Shopee cách đóng gói hàng hoá cho người bán. Quy định và quy cách đóng gói cần người bán hàng làm theo.