Hướng dẫn Livestream Shopee. Số lượng sản phẩm có thể bỏ vào giỏ livestream. Tôi có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ livestream trên máy tính không?…