Hướng dẫn cung cấp bằng chứng cho yêu cầu trả hàng/hoàn tiền khiếu nại

Hướng dẫn Người mua bổ sung bằng chứng cho yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền trên ứng dụng Shopee. Bổ sung bằng chứng thông qua thông báo. Bổ sung bằng chứng thông qua mục trả hàng hoàn tiền