xử lý bởi shopee

Phí vận chuyển cho đơn hàng mua từ nhiều shop sẽ được tính toán riêng cho từng nhóm sản phẩm thuộc cùng một Shop, sau đó được cộng lại thành Tổng tiền phí vận chuyển.

Đơn hàng gộp là gì? Đơn hàng gộp là những đơn hàng của nhiều Shop mà Shopee gói chung thành 1 đơn và được xử lí giao hàng bởi Shopee.