Nếu nhập số 0 đầu tiên trong số điện thoại, bạn sẽ không nhận được E-Voucher Grab đã mua. Thông báo [Bạn đã mua E-Voucher Grab thành công] sẽ được gửi đến bạn trong vòng 1-2 phút ngay sau khi đã thanh toán 100% cho E-Voucher Grab đặt mua