Vi phạm đăng bán trên Shopee vì giá ảo được hiểu là trường hợp người bán TĂNG GIÁ GỐC của sản phẩm một cách bất hợp lý trước khi tham gia khuyến mãi để phóng đại tỷ lệ giảm giá. Shop KHÔNG được tăng giá gốc sản phẩm 1 cách bất hợp lý trước khi tham gia khuyến mãi