Hướng dẫn thêm thuộc tính sản phẩm. Từ ngày 16/06/2021, khi đăng bán sản phẩm mới, Người bán sẽ phải thêm Thuộc tính bắt buộc cho sản phẩm