Bạn có thể xem lại các shop đã theo dõi ở mục Đang theo dõi ở tab Tôi, tại đây bạn có thể xem tất cả những shop đang theo dõi.