Có nhiều cách để sử dụng Shopee Xu ví dụ như Sử dụng Shopee Xu trực tiếp cho đơn hàng. Sử dụng Shopee Xu để đổi lấy Mã giảm giá đơn hàng. Sử dụng Shopee Xu để tham gia Giải thưởng Shopee