sản phẩm bị xóa

Sản phẩm sẽ bị xóa nếu đã từng bị tạm khóa trước đó nhưng Người Bán không có sự chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa không đúng quy định.

Vì sao Shopee khoá sản phẩm của shop, shop bán hàng bị khoá sản phẩm. Liên hệ Shopee để mở khoá sản phẩm