Hiện tại Shopee chỉ hỗ trợ những nhà bán hàng Shopee Mall có thể bán sách. Chỉ những Người bán thuộc Shopee Mall mới đủ điều kiện để được đăng bán sách tại Shopee.