Tôi muốn xem lại các sản phẩm đã thích / yêu thích

Hướng dẫn xem lại các sản phẩm đã yêu thích, sản phẩm yêu thích sẽ có kí hiệu trái tim