Với các khiếu nại có bao gồm các sản phẩm hạn chế trả hàng, Shopee sẽ chủ động xem xét các bằng chứng mà các bên (Người mua / Người bán / đơn vị vận chuyển) cung cấp và đưa ra quyết định cuối cùng.