Tên shop giúp khách hàng nhớ đến bạn, bạn nên đặt tên shop dễ nhớ, ngắn gọn, ấn tượng gồm ít nhất 5 ký tự và không quá 30 ký tự (tính luôn cả khoảng trắng)