đặt tên sản phẩm

Độ dài tên sản phẩm tối thiếu 20 ký tự và tối đa 120 ký tự (bao gồm khoảng trắng). Viết hoa chữ cái đầu tiên của tên sản phẩm, không viết in hoa tất cả các ký tự

Việc đặt tên sản phẩm Shopee sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách hàng. Ngoài ra nếu cách đặt tên của bạn vi phạm quy định của Shopee, sản phẩm của bạn có nguy cơ bị khoá/xoá khỏi hệ thống.