Các bước thiết lập Shopee Express Instant. Khi bạn đang mua hàng Shopee, ở bước thanh toán cho một đơn hàng bất kì trên Shopee bạn hãy làm như sau.