Những lí do này sẽ khiến bưu cục từ chối nhận đơn hàng của bạn. Liên quan đến gói hàng, cân nặng, sản phẩm, bưu cục khác thành phố, vâng vâng.